Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

§1 . Postanowienia ogólne

 

1.
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

2.
Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej GoldGoddess .

4.
Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem http://goldgoddess.eu jest Jadwiga Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod firma: J.S.K Jadwiga Kołodziej pod adresem ul. Józefa 17, 47-300 Żywocoice, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7561377214, REGON 386228014 , zwana dalej Sprzedającym.

5.
Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

6.
Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

7.
Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.
Strony umowy ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 2 lat od wydania towaru.

9.
Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10.
Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.

11.
Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) lub walucie euro (EUR).

12.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 

 

§2. Zamówienia

 

1.
Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej GoldGoddess 

2.
Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie GoldGoddess .

3.
Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

4.
Dowodem zakupu towaru jest paragon wystawiony przez Sprzedającego, dołączony do zamówienia.

5.
Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia  uiszczane są poprzez system 
"Shoper płatności" świadczone przez firmę BlueMedia obsługujące płatności:
-Blik
-Google Pay
-Apple Pay

kartą w systemach: 
- Visa           
- Visa Electron           
- MasterCard           
- MasterCard Electronic           
- Maestro

oraz dodatkowo:
-przelew jednorazowy
-płatność przy odbiorze

źródła płatności

 

6.
Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Krajowe przesyłki dostarczane są przez firmę InPost oraz DPD, a zagraniczne wysyłane Pocztą Polską lub kurierem DPD i dalej przekazywane jednostkom działającym na terenie miejsca dostarczenia. Przesyłka zostaje zrealizowana od 2 do 5 dni roboczych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Jeśli Kupujący poda nieprawidłowy/niepełny adres lub nie odbierze przesyłki w terminie, zostanie on poinformowany o możliwości ponownej wysyłki na jago koszt. Koszt wysyłki odpowiada kosztom wybranej opcji.  

Jeśli Kupujący podaje adres firmowy a nie domowy to konieczne jest wpisanie NAZWY FIRMY. 
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

§3. Reklamacja zakupionego produktu

 

1.
Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.
Firma GoldGoddess ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

 

1.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

3.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

5.
Konsument zgłaszając reklamację powinien poinformować Sprzedającego o wadach oraz dołaczyć ich zdjęcia w wiadomości wysyłanej na adres e-mail: goldgoddess.contact@gmail.com , a następnie przesłać zakupiony towar wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem reklamacyjnym (dostępny w zakładce "Dokumenty do pobrania")na adres:
Weronika Kurek GoldGoddess ul. Józefa 17, 47-300 Żywocice

6.
Koszty wysyłki uszkodzonego towaru ponosi Kupujący.

7. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji to:
a) w pierwszej kolejności- naprawa
b) wymiana na identyczny artykuł wolny od wad

c) wymiana na towar o podobnej wartości, wybrany przez Kupującego
d) zwrot wartości uszkodzonego artykuł

8.
Reklamacje są rozpatrzone w trakcie  do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.

9.
Konsument zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz jej formie i w przypadku, gdy będzie ona rozpatrzona pozytywnie, naprawiony, wymieniony artykuł lub zwrot gotówki zostanie dostarczony Kupującemu w terminie do 14 dni.


Formularz

 

 

§4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 

 

1.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu bez podawania przyczyny. 
Kolczyki ze względu na swój charakter użytkowania/ przymierzania NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ANI WYMIANIE. 

2.
Zwracane produkty należy odpowiednio zapakować (tak, aby nie zostały uszkodzone podczas transportu), załączyć oryginał PARAGONU (lub potwierdzenie dokonania płatności na rzecz firmy Gold Goddess)  oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy własnoręcznie podpisane 
(dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania). Zwracane artykuły należy odesłać na poniższy adres:


GoldGoddess
ul. Józefa 17
47-300 Żywocice

3.
Zwracany towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi dołączonymi metkami. Towar powinien być w stanie nienaruszonym.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

6.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§5. Ochrona danych osobowych

 

1.
Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2.
Administratorem danych osobowych jest Jadwiga Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: J.S.K Jadwiga Kołodziej pod adresem ul. Józefa 17, 47-300 Żywocice, zarejestrowaną pod numerem NIP:7561377214, REGON 386228014

3.
Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4.
Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: goldgoddess.contact@gmail.com

5.
Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

 

 

§6. Postanowienia końcowe

 

1.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: goldgoddess.contact@gmail.com

2.
Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4.
Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

5.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl